Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia  27 czerwca 2019 roku w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Numer aktu: XI/88/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XIII/102/2019

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XI/88/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia  27 czerwca 2019 roku

w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

Rozdział  I
Podstawowe zasady:

§ 1

 1. Gmina Reszel samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.
 2. Budżet gminy jest uchwalany na rok budżetowy w formie uchwały budżetowej.
 3. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
 4. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji Burmistrza.


§ 2

 1. Procedura uchwalania budżetu jest jawna.
  W szczegółowości jawność postępowania realizowana jest przez:
  1. przyjmowanie wniosków do budżetu,
  2. konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami wspólnoty samorządowej,
  3. jawność debaty budżetowej i debaty nad sprawozdaniem z wykonania budżetu,
  4. podawanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy,
  5. publikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
  6. udostępnienie corocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

§ 3

 1. Podstawą do opracowania projektu budżetu są zadania i  wnioski wynikające z:
  1. zadań własnych gminy określonych ustawami,
  2. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
  3. zadań przejętych przez gminę do realizacji w drodze umów lub porozumień,
  4. zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
  5. zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
  6. wniosków budżetowych skierowanych do Burmistrza od:
   • radnych i sołtysów,
   • kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
   • kierowników działów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu Gminy   w Reszlu,
   • innych podmiotów realizujących zadania samorządowe.

Rozdział II
Czynności przygotowawcze

§ 4

 1. Burmistrz Reszla w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy wydaje zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu.
 2. Podstawę do określenia założeń przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej stanowią:
  1. założenia strategiczne rozwoju gminy uchwalone przez Radę Miejską,
  2. założenia  wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego gminy, w tym projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z  funduszy strukturalnych i funduszu Spójności Unii Europejskiej,
  3. prognoza dochodów i obligatoryjnych wydatków
 3. Burmistrz w założeniach określa podstawowe parametry, jak:
  1. procentowe wskaźniki wzrostu dochodów, w tym podatków i opłat,
  2. wzrost wydatków uwzględniający inflację,
  3. kształtowanie się wynagrodzeń w sferze samorządowej,
  4. wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym na inwestycje i zakres inwestycji,
  5. wysokość rezerw,
  6. inne.
 4. Wnioski w sprawie ujęcia w projekcie budżetu Gminy zadań gospodarczych, będących zadaniami własnymi gminy, przedkładane w szczególności przez:
  1. radnych
  2. sołtysów
  3. podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych należy składać do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 5. Wnioski złożone po terminie określonym w § 4 pkt 4 nie będą rozpatrywane.
 6. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy odpowiedzialni merytorycznie za dany dział zgodnie z zakresem obowiązków opracowują i składają Burmistrzowi do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy plany rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych wraz z częścią opisową uwzględniające przyjęcie proponowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz projekty planów finansowych i wydatków nimi sfinansowanych.
 7. W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy Burmistrz ustala zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, przyjęte do realizacji w drodze porozumienia. 

§ 5

 1. Skarbnik gminy w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje prognozę dochodów gminy  z poszczególnych źródeł oraz zestawienie obligatoryjnych wydatków Gminy w roku budżetowym wynikających z zaciągniętych zobowiązań, realizacji obowiązkowych zadań Gminy, zadań z  zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań przyjętych do realizacji w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego oraz funduszy sołeckich.
 2. Skarbnik gminy w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy opracowuje prognozę łącznej kwoty długu.

§ 6

 1. Burmistrz po dokonaniu analizy merytorycznej materiału zebranego w toku prac przygotowawczych opracowuje projekt uchwały.
 2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza objaśnienia, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego. 
 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Burmistrz jest obowiązany przedstawić Radzie Miejskiej przed uchwaleniem budżetu.

§ 7

W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały Radzie Miejskiej Burmistrz przekazuje kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych informacje niezbędne do opracowania projektów planów finansowych zawierającą kwoty dochodów
i wydatków w szczegółowości: dochody – dział, rozdział, paragraf, wydatki – nie mniej niż dział, rozdział, grupy wydatków.

§ 8

 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych, lecz nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekty planów sporządza się w szczegółowości:
  • dochody: dział, rozdział, paragraf,
  • wydatki: dział, rozdział, grupa paragrafów.
 2. Łącznie z projektami planów finansowych kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych opracowują projekty planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczegółowości: 
  • dochody: dział, rozdział, paragraf,
  • wydatki: dział, rozdział, grupa paragrafów.

§ 9

Burmistrz weryfikuje otrzymane projekty  planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadza odpowiednie zmiany i informuje o ich dokonaniu kierownika jednostki organizacyjnej.

§ 10

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską inicjatywa w sprawie zmian projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza.

§ 11

 1. Rada Miejska w Reszlu podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwała budżetowa może zostać podjęta po rozpoczęciu roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 stycznia.

§ 12

 1. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.

Rozdział III
Szczegółowość projektu uchwały budżetowej i materiały towarzyszące.

§ 13

 1. Projekt uchwały obejmuje:
  1. prognozowane dochody według źródeł ich pozyskiwania w szczegółowości:  dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
  2. wydatki budżetu w podziale na dział, rozdział, grupa paragrafów klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem:
   • wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
   • dotacji,
   • wydatków na obsługę długu, 
   • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową ,
   • świadczenia na rzecz osób fizycznych,
   • wydatków majątkowych,
  3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu gminy,
  4. przychody i rozchody budżetu gminy,
  5. wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów,
  6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  7. plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
  8. plany dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych,
  9. limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
   • pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
   • finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
   • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
   • wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  10. upoważnienia dla Burmistrza  stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych.
  11. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
  12. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
  13. inne dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań gminy,
  14. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. W projekcie uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
 3. W projekcie uchwały budżetowej ustala się wysokość rezerw ogólnych i celowych.
 4. W projekcie uchwały budżetowej  określa się dochody  z tytułu. ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska.
 5. Projekt uchwały budżetowej może określać kwoty wydatków na:
  • zadania jednostek pomocniczych, w tym ze środków funduszu sołeckiego,
  • zadania realizowane w ramach Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 14

 1. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się część opisową (objaśnienie) obejmującą:
  1. omówienie prognozowanych dochodów według ważniejszych źródeł, wraz z informacją o kształtowaniu stawek podatków i opłat,
  2. uzasadnienie poszczególnych grup wydatków w tym:
   • wydatków na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawą,
   • wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) – ze wskazaniem nazwy zadania, źródeł finansowania, ogólnego kosztu, daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
   • dotacji,
  3. omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami rat kredytów i pożyczek, w tym informacja o stanie zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłaty oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,
  4. informacji o źródłach przychodów z rodzajami rozchodów (wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej, a także o stanie ich środków obrotowych ujętych w kontekście planowanych wpłat do budżetu oraz przyznanych dotacji,
  5. zadań gminy realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych lub dofinansowanych z budżetu gminy.
 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy wraz z objaśnieniami.

Rozdział IV
Uchwalenie budżetu gminy

§ 15

 1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i  prognozą łącznej kwoty długu oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Radnym Rady Miejskiej.
 2. Komisje Rady Miejskiej w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu.
 3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie Komisja zobowiązana jest do wskazania źródeł jego finansowania.
 4. Komisja proponująca zmiany powodujące zmniejszenie dochodów zobowiązana jest wskazać, które wydatki mogą ulec zmniejszeniu. 
 5. Wskazania nie mogą dotyczyć rezerwy ogólnej i celowej.
 6. Wnioski nie spełniające warunków określonych w ust.  3 i 4 nie będą rozpatrywane.
 7. Opinie poszczególnych Komisji są przedstawiane Komisji Budżetu, która w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania sformułuje własną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przedkłada wraz z opiniami innych Komisji Przewodniczącemu Rady.
 8. W posiedzeniu Komisji Budżetu uczestniczą Przewodniczący pozostałych komisji lub ich zastępcy, Burmistrz, zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy.
 9. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie po otrzymaniu opinii z Komisji Budżetu przekazuje na piśmie Burmistrzowi propozycje ewentualnych zmian do projektu budżetu, które w terminie 7 dni zostaną uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej lub odrzucone.
 10. Wnioski Komisji Budżetu nie uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej wymagają omówienia przez Burmistrza.
 11. Bez zgody Burmistrza Rada Miejska nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenia lub zwiększenia dochodów bez jednoznacznego ustanowienia ich źródeł, nie może wprowadzić zwiększenia wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach i powodujących jednocześnie zwiększenie deficytu gminy.

§ 16

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję budżetową przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

§ 17

 1. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać: 
  1. odczytanie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy,
  2. odczytanie opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę,
  3. głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy,
  4. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  5. odczytanie opinii Komisji Stałych w tym Komisji Budżetu,
  6. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  7. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Stałych i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  8. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej oraz wniesionymi poprawkami i ich przegłosowania,
  9. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Rozdział V
Wykonanie budżetu gminy.

§ 18

 1. W terminie 21 dni od podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz:
  1. przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
  2. opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

§ 19

 1. W planie finansowym Urzędu Gminy ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nie ujęte w planie finansowym innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Burmistrza.
 2. W planie ujmuje się również:
  • dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, 
  • dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządowych.
  • pozostałe dotacje,
  • płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

§ 20

 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej sporządzają plany finansowe swoich jednostek.
 2. Do czasu sporządzenia planów finansowych podstawą gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, są projekty planów finansowych.

§ 21

 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, informację:
  1. o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  ustawy o finansach publicznych
  3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych w terminie do dnia 31 sierpnia.
 2. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu powinien być nie mniejszy, jak w uchwale budżetowej.

§ 22

Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym:

 1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu jednostki w szczegółowości jak w uchwale budżetowej
 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 3. informacje o stanie mienia gminy, zawierającą: 
  1. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
  2. dane dotyczące:
   • innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   • posiadania,
  3. dane o zmianie w stanie mienia komunalnego, w zakresie:
   • innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   • posiadania,
  4. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy,
  5. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Dane dotyczące mienia Gminy powinny być przedstawione  w formie opisowej i tabelarycznej.

§ 23

 1. Do dnia 31 maja  roku następującego po roku budżetowym Burmistrz,  przekazuje  Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe  Gminy.
 2. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej rozpatruje sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz informację o stanie mienia Gminy.
 3. Do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, komisja rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej wniosek w sprawie absolutorium.
 4. Rada Miejska rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
 5. Rada Miejska, po zapoznaniu się ze:
  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
  2. sprawozdaniem finansowym,
  3. informacją o stanie mienia Gminy
  4. stanowiskiem komisji rewizyjnej w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

§ 24

Traci moc uchwała Nr XLIII/231/2010 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.
 

Załączniki: