Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LX/419/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LX/419/2018

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

 

 

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Reszel.

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wymagania do projektu budżetu obywatelskiego oraz zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Reszel w sprawie budżetu obywatelskiego w formie regulaminu Reszelskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Treść aktu