Wersja nieobowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 119/2017
Burmistrza Reszla
z dnia 30 listopada 2017  roku
 
w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu
 
Na podstawie art. 1042  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.1666  z późn.zm)w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Reszlu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Regulamin ustalony niniejszym zarządzeniem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku. 
 
§ 3. Z dniem 01 stycznia 2018 r. tracą moc:
1) Zarządzenie 53/2013 Burmistrza Reszla z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
2) Zarządzenie Nr 89/2013 Burmistrza Reszla z dnia 01 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2013 Burmistrza Reszla z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
3) Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Reszla z dnia28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Reszlu,
4) Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Reszla z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Reszlu
 
§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia Regulamin pracy podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Reszel.

Załączniki

Treść aktu

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.