Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Reszla z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 6/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 18 stycznia 2018  roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Reszlu
    
Na podstawie art. 1042  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.1666  z późn.zm)w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Reszlu, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/2017 Burmistrza Reszla z dnia 30 listopada 2017 roku w § 29 dopisuje się ust. 5 o treści:

„5. W Urzędzie Gminy w Reszlu obowiązuje podstawowy system czasu pracy”.

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3.1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana wskazana w § 1 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości pracownikom. 
 

Załączniki

Treść aktu