Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o LXXIV-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.

OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W RESZLU
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ
ZAWIADAMIA, ŻE
LXXIV-a SESJA RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.06.2023 r. O GODZ. 14.00
W  SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W RESZLU

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad LXXIV-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Burmistrza z realizacji bieżących zadań Gminy za okres między Sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Reszel za 2022 rok;
  1. Debata nad raportem o stanie gminy
   1. wystąpienia radnych
   2. wystąpienia mieszkańców, po spełnieniu warunków określonych w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
  2. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Reszla wotum zaufania. 
 6. Sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2022 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 31.12.2022 roku;
  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu;
  2. Opinie Komisji Stałych Rady Miejskiej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu;
  3. Dyskusja o sprawozdaniu;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Reszel za 2022 rok;
  5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Reszla; 
  6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia  Burmistrzowi Reszla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
 7. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Reszlu za 2022 rok,
  2. przyjęcia sprawozdania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu za 2022 rok,
  3. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023-2037,
  5. zmiany budżetu gminy na 2023 rok.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.