Wersja archiwalna z dnia

Ogłoszenie o LXIV-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.

RADA  MIEJSKA W  RESZLU
O G Ł O S Z E N I E
PRZEWODNICZĄCA  RADY MIEJSKIEJ     
ZAWIADAMIA,
ŻE  LXIV-a SESJA RADY MIEJSKIEJ W RESZLU
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.11.2022 r. O GODZ. 16.00
 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY  W RESZLU
PROPONOWANY PORZĄDEK  OBRAD  :

 1. Otwarcie obrad LXIV-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z poprzednich Sesji.
 4. Informacja Burmistrza z realizacji bieżących zadań Gminy za okres między Sesjami.
 5. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 1. podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2023,
 2. metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania,
 3. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości  za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych  oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel,
 4. przejęcia przez Gminę Reszel zadania utrzymania nawierzchni polegającego na  wykonywaniu robót konserwacyjnych i porządkowych na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Reszel,
 5. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,
 6. zmian do Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
 7. zmiany do Uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reszlu, dla którego organem prowadzącym   jest Gmina Reszel,
 8. zmiany Uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
 9. zmiany Uchwały w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2023,
 10. zmiany Uchwały w sprawie: opłaty targowej na rok podatkowy 2023,
 11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata  2022-2033,
 12. zmiany  budżetu gminy na 2022 rok.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Reszlu
/-/  Beata Subocz

 

Reszel, dnia  23.11.2022r.                         

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.