Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXI/405/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel

Uchwała Nr LXI/405/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Reszlu Nr XXXIX/248/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, 

uchwala się, co następuje:

§1
Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel w formie tekstu jednolitego, zwaną dalej „zmianą studium”.

§2
Zmiana studium składa się z następujących dokumentów:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” - załącznik Nr 1, wraz z częścią graficzną:
  1. „Gmina Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Rysunek Nr 1”, 
  2. „Miasto Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Rysunek Nr 2", 
  3. „Miasto Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania Infrastrukturalne. Rysunek Nr 3", 
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel. Kierunki zagospodarowania przestrzennego” - załącznik Nr 2, wraz z częścią graficzną:
  1. „Miasto Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Rysunek Nr 4”, 
  2. „Miasto Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Rysunek Nr 5”,
  3. „Gmina Reszel. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. Rysunek Nr 6”,
 3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium - załącznik Nr 3

§3
Dane przestrzenne wymagane przepisami art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§4
Traci moc uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2017r r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki