Wersja obowiązująca z dnia

DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Reszel. 29.10.2021 r.

TB.6233.2.5.2021.RGO

DECYZJA

w sprawie  wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
w powiązaniu z art. 7 i art. 9  ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) na wniosek przedsiębiorstwa: Zakład Usług Rolnych Wiesław Świder z siedzibą Warpuny ul. Wolności 32, 11-731 Sorkwity z dnia 25 października 2021 roku

Stwierdzam

wygaśnięcie z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel wydanego w dniu 29 maja 2017 r. przez Burmistrza Reszla  znak: TB.6232.4.2017.ROŚ dla przedsiębiorstwa Zakład Usług Rolnych Wiesław Świder z siedzibą Warpuny ul. Wolności 32, 11-731 Sorkwity. 

Uzasadnienie

W dniu 25 października 2021 roku do Urzędu Gminy w Reszlu wpłynął wniosek przedsiębiorstwa: Zakład Usług Rolnych Wiesław Świder z siedzibą Warpuny ul. Wolności 32, 11-731 Sorkwity o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel. Zezwolenie znak: TB.6232.4.2017.ROŚ wydał Burmistrz Reszla w dniu 29 maja 2017 r. Zgodnie z art. 162  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:

1)      stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony.        

W związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności w zakresie asenizacji na terenie Gminy Reszel ww. zezwolenie stało się bezprzedmiotowe i należało postąpić jak w sentencji decyzji.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrz Reszla w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy w Reszlu.

Za niniejszą decyzję pobrano opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł - Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Załączniki