Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Zastępcze w sprawie wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Reszel.

Załączniki