Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca pomocy dla rolnikóww zakresie szkód w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, itp.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że 15 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. z 2015 poz. 187 z późn.zm.1) w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża
utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód
spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia
się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich.
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli
szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
ubiegającego się o pomoc, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy
uwierzytelniony przez członka rodziny wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji
oszacowania szkód, zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc
finansową.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku
dostępne na stronie internetowej ARiMR

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 

Załączniki