Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z zapisami z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 R., POZ. 888 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, aby zrobili to niezwłocznie w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno- Budowlany ul. Reymonta 1-4, pokój nr 1 lub w budynku Ratusza ul. Rynek 24.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczyna się cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Kontrole polegały będą na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Reszlu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Zgodnie z zapisem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Reszel (Uchwała Nr XIX/138/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 grudnia 2019 roku, Dz.U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego 2020 r., poz. 54)

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2020&book=0&position=54

wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Reszla.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny.