Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Reszel

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Reszel

Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Reszel wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 czerwca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel pokój nr 4 o godz. 10:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Reszla.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gminareszel.pl,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Gminy w Reszlu, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2022 r. 
 

Załączniki