Wersja nieobowiązująca z dnia

Informacja Burmistrza Reszla w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Reszel za 2021 r.

INFORMACJA BURMISTRZA RESZLA

Burmistrz Reszla informuje, że zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), w debacie nad Raportem o stanie Gminy, przedłożonym przez Burmistrza Reszla Radzie Miejskiej, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy.
  3. Mieszkańcy dopuszczani są do głosu według kolejności zgłoszeń wpływających do Przewodniczącej Rady Miejskiej. 
  4. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Jednocześnie informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Reszlu, na której rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy planowana jest nadzień 15 czerwca 2022 roku.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel


 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.