Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje się na podstawie przepisów:

1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  Środowiska (Dz.U.2019 r. poz. .1396 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r., w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. poz. 880)

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową są zwolnione z opłaty. W celu potwierdzenia tej informacji należy wypełnić załączone oświadczenie i przedłożyć wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszenia.

Załączniki:

- Zgłoszenie Eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

- Oświadczenie Zgłaszającego instalację

 

 

Załączniki