Wersja obowiązująca z dnia

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Burmistrz Reszla na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą nr LXIV/425/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 07 grudnia 2022 roku poz. 5468) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

            Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2023 roku.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 33,00 od osoby miesięcznie. W przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczana zostanie opłata w wysokości dwukrotności stawki tj. 66,00 zł/1 osobę miesięcznie.

            Wpłaty można dokonać w kasie (gotówką lub kartą) oraz na rachunek bankowy wskazany poniżej lub indywidualny nr konta bankowego przypisany dla danej nieruchomości:

Bank Spółdzielczy w Reszlu   70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”

 

Załączniki