Wersja nieobowiązująca z dnia

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            Burmistrz Reszla na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska w Reszlu Uchwałą nr XIX/140/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2019 roku poz. 6371) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

            Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 1 lutego 2020 roku.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie 29,00 od osoby miesięcznie. W przypadku stwierdzenia braku segregacji naliczana zostanie opłata w wysokości dwukrotności stawki tj. 58,00 zł/1 osobę miesięcznie.

            Wpłaty można dokonać w kasie (gotówką lub kartą) oraz na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Reszlu   70 8851 0008 2001 0100 0101 0025 z dopiskiem „opłata za odpady”

 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.