Wersja obowiązująca z dnia

OBOWIĄZEK posiadania umów na odbiór odpadów kounalnych dla Przedsiębiorców prowadzących działalność

Burmistrz Reszla przypomina, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, rzemiosła w tym: fryzjerstwa, kosmetyki, krawiectwa itp..

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Reszel wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Reszel są dostępne na stronie internetowej:

https://bipreszel.warmia.mazury.pl/kategoria/1110/rejestr-dzialalnosci regulowanej.html

w zakładce: Gospodarka odpadamiRejestr działalności regulowanej

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów - zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczanie do Urzędu Gminy w Reszlu ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje wezwaniem do ich okazania.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli prowadzonej
w myśl przepisów cytowanej wyżej ustawy, będą wezwani do przedłożenia kopii aktualnych umów oraz dowodów wpłat za usługę.