Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Urzędu Gminy

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Ogłoszenie Burmistrza Reszla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

O G Ł O S Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
- gminy Reszel w obrębie Dębnik dla działki o nr 40/10,
- gminy Reszel - miejscowość Robawy
- miasta Reszel, w rejonie ul. T. Kościuszki, Słowiańskiej, M. Konopnickiej oraz pomiędzy ul. M. Kopernika a ul. W. Pola
- miasta Reszel, w rejonie ul. Słowiańskiej i ul. Zientary-Malewskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Reszlu: 

  • uchwały Nr XXIV/170/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel, w obrębie Dębnik dla działki o nr 40/10,
  • uchwały Nr XXIV/171/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, w rejonie ul. T. Kościuszki, Słowiańskiej, M. Konopnickiej oraz pomiędzy ul. M. Kopernika a ul. W. Pola,
  • uchwały Nr XXIV/172/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel - miejscowość Robawy,
  • uchwały Nr XXV/175/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, w rejonie ul. Słowiańskiej i ul. Zientary-Malewskiej,

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Reszla.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: piotr.chamik@ugreszel.pl 
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno-Budowlany, ul. Reymonta 1-4,

w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.