Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawy meldunkowe

Ważne! Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający dłużej niż 3 miesiące można dokonać jednocześnie z wymeldowaniem z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.

 

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały Szczegółowe informacje dot. zameldowania na pobyt stały: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące Szczegółowe informacje dot. zameldowania na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące:
https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego:
https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego dłużej niż 3 miesiące Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego trwającego dłużej niż 3 miesiące:
https://www.gov.pl/web/gov/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego
Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-wyjazd-za-granice
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia  powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-powrot-z-zagranicy
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w  Urzędzie Gminy /USC pok.nr 12, piętro 1/ ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub e-dowodem.

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,
 • za wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

Opłaty można dokonać w kasie UG Reszel lub przelewem bankowym na numer konta Urzędu Gminy w Reszlu
(z dopiskiem „opłata za wydanie zaświadczenia EL” ):

 1. dla osób realizujących należności w kraju:

  Bank Spółdzielczy w RESZLU 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001

 2. dla osób realizujących należności w bankach poza granicami kraju:

SWIFT:POLU PL PR IBAN:PL 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu* (tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

* oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

W przypadku ubiegania się o wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

 • wniosek
 • dowód osobisty lub paszport
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: w załączniku poniżej

Powyższe sprawy można załatwić za pośrednictwem platformy e-PUAP lub e-dowodem.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.