Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Zastępcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Reszel

Załączniki