Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ochrona zwierząt

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska | wersja archiwalna

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: „Transport zwierząt gospodarskich”

Zapytanie ofertowe

1.    Zamawiający:

Gmina Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel: 89-755-39-00

Adres e-mail: sekretariat@ugreszel.pl;  przyroda@ugreszel.pl 

2. Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:

„Transport zwierząt gospodarskich”

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odławianie, załadunek oraz transport zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Reszel i umieszczanie  w tymczasowym gospodarstwie rolnym wskazanym przez Burmistrza Reszla. 

Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
a) przyjazd na wskazane miejsce,
b) załadunek zwierząt poszkodowanych będących w granicach administracyjnych gminy Reszel,
c) transport zwierząt,
d) wyładunek zwierząt we wskazanym miejscu.

4.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia|:

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

5.    Opis przygotowania ofert:

1) Wypełnienie formularza ofertowego- załącznik nr l

6. Miejsce składania ofert:

1) Ofertę na załączonym formularzu ofertowym  należy złożyć do dnia  24 maja 2019 r.,
do godz. 14.30 w siedzibie zamawiającego, (sekretariat)
2) Dopuszcza się złożenie oferty:
-   w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy; ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
-   fax: (089) 755 07 58, e-mail: sekretariat@ugreszel.pl; przyroda@ugreszel.pl

Kontakt: Małgorzata Stadnik- inspektor ds. rolnych i ochrony środowiska, Dział Techniczno- Budowlany ul. Reymonta 1-4, pok.  nr 3, w godzinach 7.30-15.30, tel.  89/ 755 39 11.

Załączniki: