Wersja obowiązująca z dnia

Opłata retencyjna za zmniejszenie retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, tzw. podatek od deszczu

 1. KOGO DOTYCZY OPŁATA

 

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Obowiązek dotyczy właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy na skutek wykonywanych robót, postawionych budynków lub utwardzenia  terenu na ponad 70% powierzchni nieruchomości doprowadzili do zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej na obszarach, które nie są ujęte w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej- zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo wodne. 

 • Poprzez uszczelnienie terenu należy rozumieć jego zabudowanie (powierzchnia dachu budynku) oraz utwardzenie tj. wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (asfalt, beton, kostka brukowa).
 • Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to przede wszystkim rowy, a zamknięte systemy to kryte kanały deszczowe wraz ze studzienkami.

Reasumując, jeżeli nieruchomość spełnia wymogi dotyczące powierzchni, ale jest podłączona
do kanalizacji deszczowej (zamkniętej lub otwartej), to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty
za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zwolnienie z opłaty nie obejmuje natomiast nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej.

 

Do ponoszenia opłaty zobowiązane są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

 

 1. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY RETENCYJNEJ

 

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy.

Wysokość opłaty retencyjnej zależy m.in. od powierzchni zabudowanego terenu, jego pokrycia
 (np. asfaltem, kostką) oraz od tego, czy znajduje się na nim obiekt do retencjonowania wody, tj. stawy, oczka wodne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 736) wynoszą obecnie:

 

1)    bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok

2)    z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , a w 10% dochód budżetu gminy.

 

 1.  KIEDY NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ

 

Opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą.

Właściciel nieruchomości, którego niniejsza opłata dotyczy (patrz pkt. 1) ma obowiązek składania oświadczenia raz na kwartał (osobno dla każdej księgi wieczystej, pod numerem której znajduje się nieruchomość lub jej część). Burmistrz Reszla po otrzymaniu oświadczenia zgodnie
z art. 272 ust. 10 i 22 ustawy Prawo wodne weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w formie informacji ustala wysokość opłaty retencyjnej za dany kwartał.

Opłatę wylicza się kwartalnie na podstawie iloczynu jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej
w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu określonego w latach (0,25 lat = 1 kwartał). Nie ma ona charakteru stałego, ponieważ na skutek działań właściciela jej wartość może ulegać zmianie. Ustalenie wysokości opłaty za usługę wodną następuje na podstawie oświadczeń podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 552 ust. 2 a pkt 2 oraz ust. 2 b ustawy Prawo wodne). Termin złożenia oświadczenia do Burmistrza Reszla wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął dzień przypadający na koniec kwartału (zgodnie z poniższą tabelą). 

 

         Terminy składania oświadczeń

Kwartał

Termin złożenia oświadczenia

I

do 30 kwietnia

II

do 30 lipca

III

do 30 października

IV

do 30 stycznia po roku kalendarzowym, którego dotyczy kwartał*

*oświadczenia za IV kwartał 2026 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14.01.2027 r.

 

Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację ustalającą wysokość należności, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Reszlu:

 

KONTO BANKOWE: Nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 

 

 1.  CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU, GDY OPŁATA NIE ZOSTANIE UISZCZONA

 

Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, który otrzymał informację
o uiszczeniu stosownej opłaty, jeżeli nie zgadza się z jej wysokością, może złożyć reklamację. Reklamację składa się do Burmistrza Reszel, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji.
W razie nieuznania reklamacji przez burmistrza, określi on wysokość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji.

Również w przypadku, gdy podmiot zobligowany do wniesienia opłaty nie wykona swojego obowiązku Burmistrz Reszla, na podstawie art. 272 ust. 24 Ustawy Prawo wodne, z urzędu wyda decyzję określającą wysokość opłaty.

Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

Zgodnie z art. 300 ust. 1 Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540).

 

 1.  KONTAKT

 

Sprawy związane ze zmniejszeniem naturalnej retencji na terenie gminy Reszel prowadzi Dział Techniczno -Budowlany ul. Reymonta 1-4, 11-440 Reszel

            Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo
z pracownikami Działu: 

Załączniki