Wersja obowiązująca z dnia

Kampania informacyjna

KAMPANIA INFORMACYJNA

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne w zakładce "Kampanie edukacyjne" zostały zamieszczone wzory ulotki i plakatu informującego mieszkańców gmin o zmianach wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ulotka i plakat informacyjny mogą być wykorzystane w kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonej na terenie każdej z gmin województwa.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi o to, aby objąć wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększyć poziom recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukować masę odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych.

Nowy rozdział 3a ustawy nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Rada gminy decyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na terenie, których prowadzona jest działalność, w związku, z którą powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości zostają tym samym zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Gmina przeprowadzi przetarg także na odbieranie odpadów komunalnych. W tym celu obszar gminy liczącej ponad 10 000 mieszkańców zostanie podzielony na sektory, a przetarg będzie organizowany osobno dla każdego z sektorów. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta podpisuje z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne umowę na odbieranie i transport odpadów.
Rada gminy będzie także określała wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Za uiszczanie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie. Opłata uzależniona jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz od stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanej w przeliczeniu na mieszkańca. W przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, w związku, z którą powstają odpady, a nie zamieszkują na niej mieszkańcy, opłata uzależniona jest od ilości wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażonej w litrach odzwierciedlających pojemność pojemników oraz od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalonej dla tych pojemników. W sytuacji, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność, wprowadzono obowiązek uiszczania dwóch ww. opłat.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszego litra odpadów. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wzór deklaracji, stawki opłat, a także szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wszelkie opłaty stanowić będą dochód gminy.