Wersja obowiązująca z dnia

Segregacja odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW
Segregacja odpadów jest podstawowym elementem w gospodarce odpadami komunalnymi.
Segregacja może być realizowana na dwa sposoby:
-segregacja pierwotna, tzw. "selektywna zbiórka u źródła"
- segregacja wtórna w specjalnie do tego celu wybudowanym zakładzie.

W zakładach odpady segregowane są mechanicznie i ręcznie w zależności od zaawansowania technicznego instalacji, rodzaju segregowanych odpadów oraz części linii technologicznej. Zakłady te zwykle znajdują się na terenie składowisk odpadów.
Organizacja selektywnej zbiórki oraz segregacja odpadów powinna wpisywać się w istniejący oraz uzupełniać przyszły system gospodarki odpadami na danym terenie. Dobrze prowadzona selektywna zbiórka i segregacja odpadów obejmująca wydzielenie ze strumienia odpadów przede wszystkim metali, szkła, tworzyw sztucznych i papieru prowadzi do efektywnego zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach oraz promuje recykling materiałowy.

Niestety, źle wdrożony system selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów jest w stosunku do osiąganych efektów bardzo drogi, przede wszystkim w początkowej fazie. Źle funkcjonujący system edukacji ekologicznej, brak możliwości zbytu wysegregowanych surowców oraz ich niska jakość powodują, że koszty funkcjonowania systemu znacznie przewyższają przychody. Selektywna zbiórka i segregacja odpadów wymaga dyscypliny od mieszkańców, dobrego zarządzania i wsparcia ze strony władz samorządowych, z czym nie do końca wiele gmin potrafi sobie dzisiaj poradzić.
Prawidłowo wdrożony i prowadzony proces powinien zapewnić:
- dobrą edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki,
- zachęty dla mieszkańców,
-zapewnienie zbytu wysegregowanych surowców,
- odczuwalne ograniczenie ilości składowanych odpadów.
Z finansowego punktu widzenia ogromnym sukcesem prowadzenia selektywnej zbiórki oraz segregacji jest sytuacja, w której korzyści związane z zaoszczędzeniem miejsca na strategicznym składowisku odpadów oraz przychody ze sprzedaży surowców są w stanie w dużym stopniu pokryć koszty funkcjonowania systemu.