Wersja nieobowiązująca z dnia

Straż Miejska

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 1. Do zadań Straży należy w szczególności:
  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
  5. chrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim zakłócają porządek publiczny,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
  10. kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy,
  11. egzekwowanie przepisów dot. handlu w miejscach do tego wyznaczonych oraz zwalczanie nielegalnego handlu; 
  12. kontrola stanu bezpieczeństwa nieruchomości; inwestycji budowlanych, obiektów itp.,
  13. udzielanie asysty administratorowi nieruchomości przy wejściu do lokalu w razie awarii, jeżeli najemca jest -nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu; 
  14. współpraca z Policją na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
    
 2. Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o: 
  1. zauważonych awariach sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usunięcia bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów  obiektów i urządzeń, 
  2. przestępstwach – Policję, 
  3. osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej - Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska zobowiązana jest wówczas do zabezpieczenia miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb.
    
 3. Szczegółowy tryb pracy , zakres obowiązków i uprawnień określono w Regulaminie Straży Miejskiej , nadanym odrębnym zarządzeniem Burmistrza.


Dariusz Alberski
Komendant Straży Miejskiej

Andrzej Jankowiak
Inspektor Straży Miejskiej

 
tel. (89) 755 39 12
strazmiejska@gminareszel.pl

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.