Wersja nieobowiązująca z dnia

Straż Miejska

Zadania Straży Miejskiej

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
1. Do zadań Straży należy w szczególności:
1)    ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2)    czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach,
3)    współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4)    zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5)    ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6)    współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7)    doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim zakłócają porządek publiczny,
8)    informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9)    konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10)    kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy,
11)    egzekwowanie przepisów dot. handlu w miejscach do tego wyznaczonych oraz zwalczanie nielegalnego handlu;
12)    kontrola stanu zabezpieczenia nieruchomości; inwestycji budowlanych,
13)    udzielanie asysty administratorowi nieruchomości przy wejściu do lokalu w razie awarii, jeżeli najemca jest -nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu;
14)    współpraca z Policją na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Ponadto do zadań Straży Miejskiej należy informowanie o:
1)    zauważonych awariach sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej - instytucji powołanych do natychmiastowego ich usunięcia bądź wyznaczonych w tym celu innych podmiotów oraz administratorów  obiektów i urządzeń,
2)    przestępstwach – Policję,
3)    osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej - Pogotowia Ratunkowego, Straż Miejska zobowiązana jest wówczas do zabezpieczenia miejsc zdarzeń do czasu przybycia właściwych służb.
3. Szczegółowy tryb pracy , zakres obowiązków i uprawnień określono w Regulaminie Straży Miejskiej  w drodze odrębnej uchwały Rady.
 
Dariusz Alberski
Komendant Straży Miejskiej


Andrzej Jankowiak
Inspektor Straży Miejskiej

Nr pok. 6 , tel 089 755 39 12

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.