Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Dział Administracyjno - Prawny

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

Termin załatwienia

w dniu złożenia wniosku, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, jeżeli wniosek został złożony poprawnie i przez osobę uprawnioną.

 

Osoba kontaktowa

Klaudia Zubrycka

 

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
- pokój nr 10 - Kadry i działalność 

 

Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 05

 
Adres e-mail

dz.gosp@ugreszel.pl

 

Sposób załatwienia

Przekształcenie wniosku w formę elektroniczną i przesłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której organem jest Minister Gospodarki. Od czynności organu gminy nie przysługują środki odwoławcze.

 

Wymagane Dokumenty

​Wpełniony wniosek CEIDG-1.

 

Opłaty

Wolne od opłat.

 

Uwagi

Jeżeli wniosek będzie niepoprawny w rozumieniu art. 10 ust.1 i 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy organ gminy wezwie do jego uzupełnienia lub skorygowania, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
W przypadku konieczności uzupełnienia lub skorygowania wniosku termin przekształcenia wniosku na formę elektroniczną i przesłania go do CEIDG biegnie od dnia wpływu uzupełnionego lub poprawionego wniosku.
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG. 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 647 z późn. zm.).