Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

 

Termin załatwienia

Natychmiast.

 
Osoba kontaktowa

Lucyna Macełko

 
Miejsce załatwienia

Urząd Gminy /USC pok. nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC 
informacja - tel. (89) 755 39 06

 
Telefon kontaktowy

tel. (89) 755 39 06

 
Sposób załatwienia

Przyjęcie pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od klienta.

 
Miejsce odbioru

Urząd Gminy /USC pok.nr 12, piętro 1/
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel 

 
Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia:

 1. Kawaler, panna:
  • dowód osobisty,
  • odpis skrócony aktu urodzenia /nie dotyczy osób urodzonych w gminie Reszel/,
 2. Rozwiedziony, rozwiedziona:
  • dowód osobisty,
  • odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa /nie dotyczy urodzonych, zawierających poprzedni związek małżeński w gminie Reszel/,
 3. Wdowiec, wdowa:
  • dowód osobisty,
  • odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka /nie dotyczy urodzonych, zawierających poprzedni związek małżeński, zgon współmałżonka - w gminie Reszel/.
 
Czas realizacji

Natychmiast.

 
Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł. /w kasie UG lub na konto/.

 
Tryb odwoławczy

Brak.

 
Uwagi

Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem konsula dla osób przebywających za granicą.

 
Podstawa prawna
 1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. /t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
 2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

 

 

 

 

Załączniki

 • karta6usc
  format: pdf, rozmiar: 128.61 KB, data dodania:
 • WniosekUSC
  format: pdf, rozmiar: 26.32 KB, data dodania: