Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Termin załatwienia

Natychmiast

Osoba kontaktowa

Helena Jakubowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24,
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC,
Informacja - tel. 0-89 7553906.

Telefon kontaktowy

tel. 7553906

Sposób załatwienia

Przyjęcie pisemnego zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od klienta.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy / USC pok. Nr 12 , piętro /, 11-440 Reszel , ul. Rynek 24
stanowisko: Kierownik USC, Z-ca Kierownika USC
Informacja - tel. 0-89 7553906.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia:
1. Kawaler, panna : -dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia / nie dotyczy osób urodzonych w gminie Reszel/,
2. Rozwiedziony, rozwiedziona: - dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa / nie dotyczy urodzonych , zawierających poprzedni związek małżeński w gminie Reszel/,
3. Wdowiec, wdowa: - dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka / nie dotyczy urodzonych , zawierających poprzedni związek małżeński , zgon współmałżonka - w gminie Reszel/.

Czas realizacji

Natychmiast.

Opłaty

Dostarczone odpisy aktów potwierdzone opłaceniem opłaty skarbowej w wys. 22,00 zł.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł. / w kasie UG lub na konto/.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem konsula dla osób przebywających za granicą.Urząd Gminy  ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL BS  Reszel   04 8851 0008 2001 0000 0101 0001.

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29.09.1986r. / t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn.zm./
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./.

Załączniki

  • karta6usc
    format: pdf, rozmiar: 128.61 KB, data dodania:
  • WniosekUSC
    format: pdf, rozmiar: 26.32 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.