Wersja obowiązująca z dnia

Zastępca Burmistrza

mgr Jerzy Bajorek

Tel. (89) 755 39 02


Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu

 

§ 10.1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza.

2. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Zastępca działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

3. Do zadań Zastępcy Burmistrza w szczególności należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
 2. zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z uwzględnieniem postanowień ust. 1,
 3. określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru na powierzonym komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
 5. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 6. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
 7. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 8. udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 9. reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 10. współdziałanie w zakresie wykonywanych kompetencji z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy,
 11. rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
 12. rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
 13. przygotowywanie programów strategicznych i gospodarczych ,
 14. zadań wynikających z przepisów o izbach rolniczych,

4. Zastępcy podlegają bezpośrednio:

 1. Kierownik Działu Techniczno-Budowlanego,

5. Zastępca pełni nadzór nad :

 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 2. Środowiskowym Domem Samopomocy w Reszlu.