Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kierownictwo Urzędu

Ogłoszono przez Andrzej Jankiewicz

Zastępca Burmistrza

mgr Jerzy Bajorek

Tel. (0-89) 755 39 02


Zadania Zastępcy Burmistrza
(wyciąg z ujednoliconego Statutu Gminy Reszel)
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

2) zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia przez niego obowiązków, sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi:
a) Administracją Domów Mieszkalnych w Reszlu,
b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Reszlu,
 
4) sprawowanie nadzoru kompetencyjnego realizacji zadań przez Dział Techniczno- Budowlany w sprawach:
a) gospodarki gruntami i nieruchomościami,
b) planowania i zagospodarowania przestrzennego,
c) realizacji inwestycji i zamówień publicznych,
d) ochrony środowiska, przyrody,
e) dróg i innej infrastruktury gminnej,
f) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
 
5) sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań merytorycznych przez pracowników następujących spraw:
a) ewidencji ludności,
b) wojskowych, obronnych i obrony cywilnej,
c) gospodarki i statystyki rolnej,
d) zatrudniania bezrobotnych, bhp,
e) przeciwdziałania skutkom alkoholizmu we współdziałaniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Reszlu
 
§ 10.1. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza.

2. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Zastępca działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.

3. Do zadań Zastępcy Burmistrza w szczególności należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
2) zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z uwzględnieniem postanowień ust. 1,
3) określanie zadań merytorycznych nadzorowanych komórek organizacyjnych Urzędu,
4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru na powierzonym komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
5) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza
6) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
7) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
8) udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Gminy w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
9) reprezentowanie gminy w czasie uroczystości i spotkań, w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
10) współdziałanie w zakresie wykonywanych kompetencji z Radą, Burmistrzem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi gminy, wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu nie podlegającymi nadzorowi Zastępcy,
11) rozpatrywanie wniosków wpływających do Urzędu w zakresie realizowanych kompetencji,
12) rozpatrywanie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
13) przygotowywanie programów strategicznych i gospodarczych ,
14) zadań wynikających z przepisów o izbach rolniczych,

4. Zastępcy podlegają bezpośrednio:

1) Kierownik Działu Techniczno-Budowlanego,

5. Zastępca pełni nadzór nad :

1) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.