Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dotyczącej sieci wodociągowej dla terenu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3308/2, obręb Klewno