Wersja obowiązująca z dnia

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr LXI/406/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, w rejonie ul. Okręg, w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac" stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwany dalej „Harmonogramem”. 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr LXI/407/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel we wsi Św. Lipka przy drodze wojewódzkiej nr 594, w sposób i w terminach określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac" stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, zwany dalej „Harmonogramem”.