Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dział Budżetowo - Finansowy

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 3/2020

Identyfikator: UG

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
Referent w Dziale Budżetowo-Finansowym
Urzędu Gminy w Reszlu

 1. Wymagania formalne: 
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie: co najmniej średnie (z maturą), 
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
  4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy. 
    
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. znajomość  przepisów prawa w  szczególności: w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, planu kont, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach rodzinnych itp.
  2. umiejętności obsługi komputera w zakresie programów pakietu Office oraz preferowana znajomość obsługi programu Płatnik, PUMA, programów finansowo-księgowych,
  3. preferowane:
   1. wykształcenie wyższe:  ekonomia, rachunkowość, finanse lub pokrewne,
   2. ukończone kursy i szkolenia księgowe,
   3. doświadczenie zawodowe.

​​​​​Spełnienie wymagań dodatkowych weryfikowane będzie w dalszym etapie postępowania  poprzez test umiejętności oraz w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Opis zadań wykonywanych na stanowisku: 
  1. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych,
  2. rozliczenia z ZUS, podatku od osób fizycznych, PFRON i in.,
  3. prowadzenia kart wynagrodzeń w sposób umożliwiający udokumentowanie wynagrodzeń stanowiących podstawę emerytury lub renty, oraz w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu podatku od osób fizycznych,
  4. prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników,
  5. prowadzenie i aktualizacja ksiąg inwentarzowych majątku Gminy, przygotowywanie analiz i zestawień,
  6. nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem wyników inwentaryzacji składników majątkowych Gminy,
  7. inne zadania określone szczegółowo w zakresie obowiązków.
    
 2. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
  1. Praca w siedzibie Urzędu Gminy Reszel – w Dziale Budżetowo-Finansowym  przy ul. Rynek 24, w pokoju na parterze. 
  2. Praca przy komputerze; kontakt z klientem wewnętrznym i pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy. 
  3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na czas określony.
  4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2020 roku wynosił poniżej 6%.
    
 3. Wymagane dokumenty: 
  1. List motywacyjny, 
  2. CV,
  3. kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, 
  5. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku, 
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
  9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy   o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
    
 4. Dokumenty dodatkowe: 
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in., 
  2. kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia, 
  3. inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie. 
    
 5. Informacje dodatkowe:
  1. Wszystkie składane dokumenty (w tym  kserokopie dokumentów) winny być podpisane przez kandydata.
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Nabór – referent BF” w terminie do dnia 27 marca 2020 roku  do godz.12.00. 
  3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bipreszel.warmia.mazury.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek. 
  4. Informacja:
   1. o spełnieniu wymagań formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania konkursowego,
   2. o wynikach naboru zamieszczona zostanie w sposób właściwy jak dla jego ogłoszenia.
  5. O terminach dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci informowani będą droga elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
    
 6. Informacje pozostałe
  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Reszlu pod adresem e-mail: iod@ugreszel.pl
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych w procesie rekrutacji zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.