Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Krzysztof Iwanow

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Urząd Gminy w Reszlu

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 17/2019

Identyfikator: USC

Informacje dodatkowe:

 

BURMISTRZ RESZLA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent

 w  Urzędzie Stanu Cywilnego w Reszlu

1.Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja  lub tytułu zawodowy magistra i studia  podyplomowe w zakresie administracji,
 3. doświadczenie zawodowe -  minimum 3 lata na stanowisku związanym z  pracą z aktami stanu cywilnego
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  Znajomość przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności,  ustawy- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,  ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks wyborczy.
 2. Znajomość obsługi komputera.
 3. Pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

Spełnienie wymagań dodatkowych weryfikowane będzie w dalszym etapie postępowania  poprzez test umiejętności oraz w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 1. wykonywanie czynności z zakresu stanu cywilnego, w szczególności:
 1. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, prowadzenie ewidencji wydanych odpisów,
 2. migracja aktów stanu cywilnego,
 3. obsługa oprogramowania do dowodów osobistych (RDO), ewidencji ludności (PESEL), akt stanu cywilnego (BUSC),
 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych
 2. prowadzenie spraw na potrzeby wyborów powszechnych i referendów ogólnokrajowych

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu przy ul. Rynek 24  na I piętrze.
 2. Praca przy komputerze, kontakt z klientem  zewnętrznym i wewnętrznym oraz pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy.
 3. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
 4. Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów   rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w październiku 2018  r. wyniósł mniej niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. CV ,
 3. kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 5. zaświadczenie, opinia lub inny dokument  potwierdzające doświadczenie na aplikowanym stanowisku
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
 11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Dokumenty dodatkowe:

 1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in.,
 2. kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia,
 3. inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie.

7. Informacje dodatkowe

 1. Wszystkie składane dokumenty  (w tym  kserokopie dokumentów)  winny być podpisane przez kandydata.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w formie papierowej osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu , lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją : „Nabór – referent USC” ” w terminie do dnia  20 listopada 2019 roku  do godz.12.00.
 3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bipreszel.warmia.mazury.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek.

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania konkursowego, o wynikach naboru zamieszczona zostanie w sposób właściwy jak dla jego ogłoszenia. O terminach dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci informowani będą droga elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.

8. Informacje pozostałe

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Reszlu pod adresem e-mail: iod@ugreszel.pl
 2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych w procesie rekrutacji zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do wiadomości publicznej podano dnia  06 listopada 2019 r.

 

 

Załączniki: