Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Dział Techniczno - Budowlany

Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Nr ogłoszenia: 2/2019

Identyfikator: UG

Informacje dodatkowe:

BURMISTRZ RESZLA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  referent 
w Dziale Techniczno – Budowlanym Urzędu Gminy w Reszlu

 1. Wymagania formalne: 
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe ,
  3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku pracy. 
 2. Wymagania dodatkowe: 
  1. preferowane wykształcenie wyższe:  budowlane lub pokrewne,
  2. doświadczenie w pracy na stanowisku  zajmującym się zamówieniami publicznymi i realizacją procesu inwestycyjnego ,
  3. znajomość  przepisów prawa w zakresie: prawa budowlanego, zamówień publicznych, 
  4. znajomość przepisów ustaw:  o samorządzie gminnym, KPA , o finansach publicznych,
  5. znajomość etapów procesu inwestycyjnego w jednostkach sektora finansów publicznych,
  6. pracowitość, zdyscyplinowanie, komunikatywność, zdolności organizacyjne, terminowość, sumienność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres. 

Spełnienie wymagań dodatkowych weryfikowane będzie w dalszym etapie postępowania  poprzez test umiejętności oraz w toku rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Opis zadań wykonywanych na stanowisku: 

Udzielanie zamówień publicznych i realizacja zadań inwestycyjnych gminy , finansowanych ze środków własnych i innych , w  szczególności:

W zakresie zamówień publicznych:

 1. przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektami umów, 
 2. przeprowadzanie procedury przetargowej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,
 3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac komisji przetargowej,
 4. przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zamówień publicznych, w tym zarządzeń w sprawie powoływania komisji przetargowych,
 5. przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

W zakresie inwestycji:

 1. opracowywania planów inwestycyjno - remontowych w gminie,
 2. nadzorowania i kontroli przebiegu realizacji zadań na placach budowy inwestycji gminnych,
 3. wdrażania projektów i ich realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania,
 4. prowadzenie dokumentacji inwestycji gminnych, modernizacji i remontów obiektów budowlanych i budowli zatwierdzonych do realizacji w budżecie gminy,
 5. sporządzania wniosków o dotacje i pożyczki na  dofinansowanie inwestycji publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 6. rozliczania inwestycji , w tym współfinansowanych ze środków UE.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 
  1. Praca w Urzędzie Gminy w Reszlu – w Dziale Techniczno-Budowlanym przy ul. Reymonta 1-4, w pokoju na parterze.
  2. Praca przy komputerze; kontakt z interesantami. 
  3. Praca na stanowisku, obok pracy biurowej obejmuje również wyjazdy i prace w terenie, w miejscach realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Reszel.
  4. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na czas nie określony poprzedzona umową na czas określony.
  5. Wskaźnik zatrudnienia  osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Reszlu, w rozumieniu przepisów   rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych w październiku 2018  r. wyniósł mniej niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty: 
  1. List motywacyjny, 
  2. CV ,
  3. kserokopie świadectw i dyplomów ukończenia szkół potwierdzających wykształcenie, 
  4. kserokopie świadectw, dyplomów, zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie złożone w trybie art. 233 Kodeksu Karnego, 
  6. oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym ewentualne zatrudnienie na stanowisku, 
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  8. oświadczenie o niekaralności z tyt. naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną,
  10. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 
 3. Dokumenty dodatkowe: 
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i in., 
  2. kserokopie świadectw pracy z miejsc poprzedniego zatrudnienia, 
  3. inne dokumenty, które wg opinii kandydata mogą być pomocne przy ocenie. 
 4. Informacje dodatkowe
  1. Wszystkie składane dokumenty  ( w tym  kserokopie dokumentów)  winny być podpisane przez kandydata.
  2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w formie papierowej osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Reszlu , lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją : „Nabór – referent TB” ” w terminie do dnia   25 lutego  2019 roku do godz.12.00. 
  3. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bipreszel.warmia.mazury.pl  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz na tablicy przy ul. Rynek. 
  4. Informacja :
   1.  o spełnieniu wymagań formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania konkursowego,
   2.  o wynikach naboru zamieszczona zostanie w sposób właściwy jak dla jego ogłoszenia.
  5. O terminach dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci informowani będą droga elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
 5. Informacje pozostałe
  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Reszlu pod adresem e-mail: iod@ugreszel.pl
  2. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych powierzonych w procesie rekrutacji zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki: