Wersja obowiązująca z dnia

Reszelski Budżet Obywatelski

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     Reszelski Budżet Obywatelski
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
6 Cel przetwarzania danych     Wyłonienie zadania do realizacji , finansowanego z wyodrębnionych środków budżetu Gminy
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane mieszkańcy Gminy Reszel
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel, nr telefonu, adres e-mail
9 Sposób zbierania danych     od osób, których dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     Nie dotyczy
11 Odbiorcy danych     Nie dotyczy
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy