Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Lp Opis  
1 Nazwa zbioru danych     REJESTR OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
2 Administrator danych     Burmistrz Reszla
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
3 Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy
4 Powierzenie przetwarzania danych
(art.31 ustawy)    
nie dotyczy
5 Podstawa prawna     ustawa z dnia20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6 Cel przetwarzania danych     weryfikacja osób bezrobotnych, mogących skorzystać z różnych subsydiowanych form zatrudnienia (roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społeczno-użyteczne)
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane osoby bezrobotne poszukujące pracy
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze     - nazwiska i imiona
- adres zamieszkania lub pobytu
- PESEL
9 Sposób zbierania danych     - od osób, których dotyczą
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych     zgodnie z wnioskiem
11 Odbiorcy danych     podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
12 Przekazywanie danych do państwa trzeciego Nie dotyczy