Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

BURMISTRZ RESZLA

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/14/2018  Rady Gminy Reszel z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok i Uchwały Nr III/32/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok.

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, w następujących dziedzinach:

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych:

 1. Zadanie z zakresu: Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 5.000,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2018 wynosiła 4 401,90 zł

 1. Zadanie z zakresu: Kulturalne Wakacje Bez Używek

Kwota przeznaczona na realizację w/w zadania w roku 2019 wynosi 5.000,00 zł

W 2018 roku nie realizowane w/w zadania.

Zlecanie realizacji w/w zadań publicznych może mieć formę:
- powierzenia wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) :

- listownie na adres: Urząd Gminy w Reszlu,  ul. Rynek 24, 11-440 Reszel,

w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .

- osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu

 w kopercie z dopiskiem: Oferta na realizacje zadania publicznego pn. (nazwa zadania) .

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 25 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 1. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  1. aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  2. w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia,
  3. statut w przypadku składania oferty po raz pierwszy przez organizacje lub gdy w statucie nastąpiły zmiany,
  4. gdy udział w zadaniu biorą partnerzy należy przedłożyć umowę partnerską lub oświadczenie partnera,
  5. oświadczenia i inne  informacje wynikające ze wzoru oferty.

W przypadku braków formalnych oferty wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie

 1. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na terenie Gminy Reszel, bez względu na siedzibę organizacji, jeżeli zapisy statutu na to pozwalają i obejmować przedsięwzięcia o zasięgu lub znaczeniu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim bądź ogólnopolskim.
 2. Stowarzyszenie może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji po zapewnieniu udziału wkładu własnego na realizację zadania, przy czym kwota dofinansowania ze strony Gminy Reszel nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania.
 3. Świadczenia wolontariuszy oraz inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako wkład własny niefinansowy w realizację zadania, są uwzględniane w kosztorysie i podlegają rozliczeniu na podstawie oświadczenia wolontariusza lub karty pracy.
 4. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz oświadczenia należy zamieścić w VII sekcji wzoru oferty
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Reszel.
 6. Dotacja nie będzie udzielana na:
  1. podejmowanie działalności gospodarczej,
  2. na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
  3. projekty, których faktycznym celem jest zakup wyposażenia, działek, zakup lub  remont budynków i lokali biurowych. Nie wyklucza to projektów przewidujących zakup wyposażenia, jako środek realizacji głównego celu projektu;
  4. na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
  5. organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów,
  6. na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 7.  
  1. Oferty pod kątem formalnym i merytorycznym opiniuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
  2. Opiniując ofertę komisja bierze pod uwagę kryteria określone w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 a w szczególności:
   • doświadczenie w realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w ofercie (takich samych lub podobnych);
   • kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
   • planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   • planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych
 8. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi Reszla protokół z posiedzenia komisji oraz propozycje do przyznania dotacji.
 9. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 10. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Reszla w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
 11. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.


III . Warunki Realizacji zadania publicznego

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Reszel a oferentem, którego oferta została wybrana

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Reszel oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.ugreszel.pl