Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXXII/483/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reszel

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXXII/483/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reszel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 725)

uchwala się, co następuje:

§  1. W uchwale Nr XLIII/275/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Reszel dokonuje się następujących zmian:

1.    w rozdziale 1 § 2 ust. 1 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu:
,,10) Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - zapewnia całodobowy, okresowy pobyt: matkom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, ojcom z małoletnimi dziećmi, innym osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi dziećmi”.
2.    w rozdziale 4 §7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osobom, które spełniają jedno z podanych kryteriów:
a)     w okresie nie dłuższym niż 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku opuściły, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą, bądź regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli były mieszkańcami Gminy do czasu umieszczenia w placówkach; lub
b)    wychodzą z systemu pieczy zastępczej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących warunków zamieszkania oraz kryterium dochodowego, lub
c)    posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu.

„d) opuszczają Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, o którym mowa  w § 4 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
3.    w rozdziale 4 §8 ust.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu
„4) opuszczają Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży’’

§  2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian. 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 

Załączniki

Treść aktu