Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXXII/480/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary – Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu”

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXXII/480/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Kętrzyńskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary – Malewskiej i nr 3900N ul. Gałczyńskiego w Reszlu”

Na podstawie art.10 ust. 2  ustawy z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Reszel udziela Powiatowi Kętrzyńskiemu pomocy finansowej celem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3929N ul. Zientary – Malewskiej i nr 3900N  ul. Gałczyńskiego w Reszlu”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Reszel na 2023 rok  w wysokości 200 000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz jej przeznaczenia i zasady rozliczenia, określone zostaną w umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki

Treść aktu