Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXXII/479/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXXII/479/2023
Rady  Miejskiej w Reszlu
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art.7 ust.3a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2519 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2023 r., poz. 322)  

uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Reszel. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w §1 uchwały powinien spełnić następujące wymagania: 

 1. powinien posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe, określone w przepisach szczególnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2002  r., poz. 1617); 
 2. wykorzystywane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym; 
 3. pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorcy;
 4. pojazdy asenizacyjne powinny być zaopatrzone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych; 
 5. przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której będą garażowane środki transportu, które spełniają normy bezpieczeństwa i higieny pracy przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska; 
 6. baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, utwardzony o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do ilości pojazdów asenizacyjnych oraz pozostałych urządzeń specjalistycznych, którymi będzie prowadzona działalność; 
 7. nieruchomość stanowiąca bazę transportową powinna być wyposażona w miejsca postojowe oraz punkt bieżącej konserwacji, napraw, miejsca do dezynfekcji i mycia pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej; 
 8. w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych  w pkt 4-7 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

2. Określa się następujące wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych; 

 1. pojazdy służące do odbierania nieczystości ciekłych winny być czyste i regularnie odkażane w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz.1617);
 2. po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej;
 3. przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;
 4. zapewnić sprzęt oraz środki umożliwiające natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń z miejsc, które zostały zanieczyszczone podczas wykonywania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych;
 5. odpady powstałe podczas wykonywania we własnym zakresie prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą i konserwacją pojazdów asenizacyjnych należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
 6. w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
  1. odebrane od mieszkańców nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do stacji zlewnych spełniających wymagania określone w §2, §3 i §8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r., poz.939);
  2. udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Reszel Nr XIX/128/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
 

Załączniki

Treść aktu