Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Reszla z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gmin Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym 2 i 3 – miasta Reszel. 

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 41/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gmin Reszel, położonych  w obrębie geodezyjnym 2 i 3 – miasta Reszel. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 344), rozdz. 3 § 7 ust. 1  uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określania  zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zezwala się na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel, położonych w obrębie geodezyjnym 2 i 3 miasta Reszel  o numerach ewidencyjnych: 

  • działka nr 193 o pow. 0,0089 ha, obręb 2 miasta Reszel,  KW OL1K/00000369/3,
  • działka nr 189/4 o pow. 0,0214 ha, obręb 2 miasta Reszel, KW OL1K/00022167/7,
  • działka nr 9/2 o pow. 0,0072 ha, obręb 3 miasta Reszel , KW OL1K/00023415/8,

na rzecz Światłowód Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, 02-326Warszawa - w celu posadowienia urządzeń w postaci zgodnej z tabelą określoną w Porozumieniu F/04001967/Reszel/2023 z dnia 25.05.2023 r.

§ 2. Stawkę opłaty służebności przesyłu ustala się w wysokości  1 942,00 zł netto.

§ 3. Stawkę określoną w § 2 ustalono na podstawie operatów szacunkowych z dnia    07.04.2023r. sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Sokolnik.

§ 4. Ustanowienie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem, w wysokości 1 942,00 zł  netto, powiększonym o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  płatnym przelewem  w terminie 30 dni od daty podpisania aktu notarialnego.

§ 5. Koszty związane z ustanowieniem służebności, to jest koszt wynagrodzenia Notariusza, koszty sądowe, koszty wpisów, zostaną pokryte przez Przedsiębiorstwo Światłowód Inwestycje.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Treść aktu