Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 39/2023 Burmistrza Reszla z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na usługę: ,,Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 39/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na usługę: ,,Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2021 r. 

powołuję

  1. Komisję przetargową w składzie:
    1. Julita Paprocka             - Przewodniczący
    2. Rolland Ballo             - Członek
    3. Paulina Boroszko             - Sekretarz    

do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). 

Otwarcie ofert nastąpi 03 lipca 2023 r. o godz. 1130.

  1. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej określa regulamin pracy komisji przetargowej, zgodny z Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2021 r.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załączniki

Treść aktu