Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Reszla z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie: powołania Komisji do oceny stanu technicznego wyposażenia, będącego na stanie Sołectwa Pilec

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 36/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 11 maja 2023 roku

w sprawie: powołania Komisji do oceny stanu technicznego wyposażenia, będącego na stanie Sołectwa Pilec

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U .z 2023 r., poz. 40  ze zm.) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wnioskiem Sołtysa Sołectwa Pilec o spisanie ze stanu wyposażenia, stanowiącego własność Gminy Reszel a będącego na stanie Sołectwa Pilec,

powołuje się Komisję w składzie:

1.    Małgorzata Żoch –     Przewodnicząca Komisji
2.    Andrzej Jabłonka –     członek komisji
3.    Andrzej Jankowiak    członek komisji

do dokonania oceny stanu wyposażenia, ujętego we wniosku, o którym mowa wyżej,  pod kątem stopnia zużycia i przydatności do dalszego użytkowania.

§ 2. Komisja zakończy pracę stosownym protokołem.

§ 3. Komisja zakończy pracę w terminie do dnia 25 maja  2023 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Treść aktu