Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXXI/478/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXXI/478/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 823 909,40 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 823 909,40 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 802 673,84 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr  3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w  planie dochodów i wydatków związanych z reali-zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych od-rębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na programy i pro-jekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa-ły.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą  1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów  -  54 316 810,65  zł, z tego:  
dochody bieżące – 37 123 553,33 zł
dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków  -  57 193 339,69 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 37 159 131,20 zł
wydatki majątkowe – 20 034 208,49 zł.

§ 10.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.
2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 zł zostanie pokryty środkami:
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wyso-kości 525 000,85 zł,
- kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.
 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki