Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXXI/477/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXXI/477/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art.18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) 

uchwala, się co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Reszel na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć na lata 2023 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Reszel.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki