Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXX/475/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXX/475/2023
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 359 454,07 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 780 587,49 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok po dokonanych zmianach wynosi 19 780 258,14 zł, zgodnie z  załącznikiem Nr  3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w  planie dochodów i wydatków związanych z reali-zacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i przychodów na 2023 rok oraz wydatków na 2023 rok i lata następne realizowanych w ramach środków dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 7a do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na 2023 rok i wydatków na 2023 rok i lata następne na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Dokonuje się zmiany brzmienia § 6 oraz § 15 ust.1 uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok.

2. § 6 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:      
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

3. § 15 ust.1 uchwały, o której mowa w ust.1, otrzymuje brzmienie:

„§ 15.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów
zobowiązań określonych w § 6 uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 057 241,00 zł.”

§ 10.1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr LXV/439/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 022 276,04 zł, rozchody wynoszą 1 145 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów  -  53 323 797,25  zł, z tego:  
dochody bieżące – 36 130 539,93 zł
dochody majątkowe – 17 193 257,32 zł

- po stronie wydatków  -  56 200 326,29 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 36 188 533,50 zł
wydatki majątkowe – 20 011 792,79 zł.

§ 12.1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu gminy w wysokości 2 876 529,04 zł.
2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 876 529,04 zł zostanie pokryty środkami:

  • z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 440 034,19 zł,
  • wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wyso-kości 525 000,85 zł,
  • kredytem, pożyczką w kwocie 1 911 494,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.
 

Załączniki

Treść aktu

Załączniki