Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr LXX/476/2023 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji.

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXX/476/2023 
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art.9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach ( tj. Dz. U. z 218 r., poz. 870 ze zm.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Pana Piotra M. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w  Reszlu z dnia z dnia  29.06.2017r. w sprawie: określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel, Rada Miejska w Reszlu, postanawia nie uwzględnić petycji z przyczyn podanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Reszlu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Treść aktu