Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 15/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 03 lutego 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2023., poz. 40) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.  U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm.

zarządzam co następuje: 

§ 1 Przeznaczyć do sprzedaży:

  • udział w ilości 35/100 w działce nr 212/31 o pow. og. 123 m2 położonej w obrębie  2 miasta Reszel przy ul. Reymonta 35 , KW OL1K/00026742/0 oraz lokal mieszkalny Nr 1 w budynku usytuowanym na w/w działce 
  • udział w ilości 8/100 w działce nr 129/1 o pow. og. 1046 m2 położonej w obrębie  2 miasta Reszel przy ul. Jagiełły 10, KW OL1K/00025708/3 oraz lokal mieszkalny Nr 4 w budynku usytuowanym na w/w działce

§ 2 Wykaz, o którym mowa w  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Reszlu na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się  do  publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie i rozplakatowanie jej na tablicach ogłoszeń.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Treść aktu

Załączniki