Wersja obowiązująca z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023 Burmistrza Reszla z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel”

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE Nr 14/2023
Burmistrza Reszla
z dnia 02 lutego 2023 r.

w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w ramach udzielenia zamówienia publicznego na: ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel”

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), oraz w związku z Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2021 r. 

powołuję

1. Komisję przetargową w składzie :

  1. Piotr Chamik - Przewodniczący
  2. Marek Płócienniczak  - Członek
  3. Paulina Boroszko - Sekretarz

do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). 

Otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2023 r. o godz. 1130.

2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej określa regulamin pracy komisji przetargowej, zgodny z Zarządzeniem Nr 17/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2021 r.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Treść aktu